Yazım Kuralları

MAKALE HAZIRLAMA ŞABLONU   

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki “Makale Şablonları” üzerinde hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 3 cm) Türk Turizm Araştırmaları Dergisi makale sayfa sayısı ilk safadan son sayfaya 15 sayfa ile sınırlandırılmaktadır. Metin oluşturulurken, word programında paragraf metin kutusundan üst ve alt 6 nk olarak seçilmelidir. Satır aralığı tek seçilmelidir.

Font Ailesi: Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık

Makale başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığının hemen altında İngilizce başlığına da yer verilmelidir.

Öz

Makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin öz bölümü 150 kelimeyi geçmemelidir. Öz bölümünün hemen altında Abstract bölümüne yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir. Abstract bölümünün hemen altında Keywords bölümüne yer verilmelidir.

GİRİŞ

Makale konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel litaratür karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

YÖNTEM

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular litaratür ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.

KAYNAKÇA

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir.

Ekler

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.  Tablo başlıkları tablo üstünde, Şekil başlıkları ise şekil altında gösterilmelidir.

Tablolar metin sınırlarına iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.

Şekiller çizildikten sonra dizgi aşamasında kaymaları engellemek için gruplandırılmalıdır.

Tablo başlıkları ve metin 10 Punto

Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto

Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı

KAYNAKÇA ve ALINTI GÖSTERİMİ  ÖRNEKLERİ

Kitap

Kaynakça Gösterimi: Koçel, T. (2016). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

Alıntı Gösterimi: (Koçel, 2016:217)

Kitap İçi Bölüm

Kaynakça Gösterimi: Toker, M. (2007). Halkla İlişkiler. A. Türker (Editör). Genel İşletme içinde (s. 325-362). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Alıntı Gösterimi: (Toker, 2007:207)

Çeviri Kitap

Kaynakça Gösterimi: Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği (A. Alatlı, çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Alıntı Gösterimi: (Porter, 2015:312)

Makale

Kaynakça Gösterimi: Gülcan, A. (2015). Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(3):37-52.

Atıf gösterimi: (Gülcan, 2015:39)

İki Yazarlı Makale

Kaynakça Gösterimi: Gülcan, A. ve Aktepe, S. (2015). Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(3):37-52.

Atıf gösterimi: (Gülcan ve Aktepe, 2015:39)

İkiden Fazla Yazarlı Makale

Kaynakça Gösterimi: Gülcan, A. Aktepe, ve S. Doğan, M. (2015). Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(3):37-52.

Atıf gösterimi: (Gülcan vd., 2015:39)

Tez

Kaynakça Gösterimi: Elçi, S. (2013). Kurumsallaşma Göstergelerininin Aile İşletmelerinde İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Atıf gösterimi: (Elçi, 2013:27)