Cilt 3, Sayı 3, 2019

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Çevrimiçi Platformların Konaklama Sektörüne Etkileri
(The Effects of Online Platforms to the Accommodation Sector)
Rıdvan KOZAK ve Can Cemal CİNGİ
ss.174-187.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.153
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kapadokya’da Balon Turizmi Deneyimi ve Kabul Edilebilir Risk Durumu
(The Experience of Balloon Tourism in Cappadocia and The Acceptable Risk Situation)
Mehmet CAN ve Çağla ÜST CAN
ss.188-198.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.154
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yöresel Yiyeceklere Yönelik Gıda Güvenliği Algısı: Mersin Tantunisi Örneği
(The Perception of Food Safety towards Local Foods: The Case of Mersin Tantuni)
Nurettin AYAZ ve Büşra Meltem TÜRKMEN
ss.199-219.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.155
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yiyecek-İçecek Çalışanlarının Yenilikçi İş Davranışı ile İlişkisinde Dönüşümcü Lider ve Demografik Bazı Değişkenlere Göre Farklılığının İncelenmesi
(The Relationship Transformational Leadership with Innovative Work Behavior of Food and Beverage Employees and Analysis of the Differences According to Some Demographic Variables)
Filiz ARSLAN ve Ahmet Ferda ÇAKMAK
ss.220-235.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.156
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
SPA Ziyaretçilerini Motive Eden Unsurların Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
(Investigation the Motivating Factors of the SPA Visitors by Demographic Characteristics)
Yunus TOPSAKAL ve Pınar ÇELİK
ss.236-244.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.157
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizm Değer Zinciri Analizi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve
(A Conceptual Framework on Tourism Value Chain Analysis)
Serap SERİN KARACAER ve Yüksel ÖZTÜRK
ss.245-260.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.158
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Tatilde Nereye Gitsek? Turizmde Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Destinasyon Seçimi
(Where should we go on holiday? Destination Selection with Analytic Hierarchy Process Method in Tourism)
Uğur UĞUR ve Sevtap SARIOĞLU UĞUR
ss.261-270.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.159
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Akademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri ve Kültür Destinasyonu Tercihleri
(Novelty Seeking Levels and Cultural Destination Preferences of Academician Cultural Tourists)
A Celil ÇAKICI, Emine ŞİMŞEK EVREN ve Savaş EVREN
ss.271-282.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.160
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Mutluluk Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma
(A Qualitative Study on Happiness Perceptions of Hotel Businesses Employees’)
Ebru KEMER
ss.283-293.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.161
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Yerel Beş Yıldızlı Otellerin Mobil Uygulamaların İncelenmesi
(An Examination of Mobile Applications of Local Five-Star Hotels in Turkey)
Eniser ATABAY, Cem Oktay GÜZELLER ve Beykan ÇİZEL
ss.294-305.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.162
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Seyahat Tarzlarına Göre Günlük Sürdürülebilir Uygulamalarının Karşılaştırılması
(Comparison of Daily Sustainable Practices of Turkish Backpackers Based on Their Travel Style)
Gülizar AKKUŞ ve Çetin AKKUŞ
ss.306-321.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.163
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ekoturizm Aktivitelerinin Tanıtım Broşürleri Perspektifiyle Değerlendirilmesi
(Evaluation of Ecotourism Activities with Perspective in Promotion Brochures)
Gencay SAATCI ve Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
ss.322-337.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.164
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Turizm Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
(University Students’ Knowledge Level of Sustainability and Sustainable Tourism Concepts)
Hulusi BİNBAŞIOĞLU, Aysun TUNA, Niyazi ÖZER ve Süleyman Nihat ŞAD
ss.338-349.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.165
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kültürel Miras Turizmi Değerlerinin Korunması ve Sürdürülebilirliği Kapsamında Yerel Halkın Tutumu: Cumalıkızık Örneği
(The Attitude of Local People in the Context of Conservation and Sustainability of Cultural Heritage Tourism Values: Cumalıkızık Sample)
Yeliz PEKERŞEN, Erkan GÜNEŞ ve Berkay SEÇUK
ss.350-368.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.166
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Değerleme – Ücret Yönetimi Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar: Turizm İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
(Job Evaluation – Wage Management Process as a Function of Human Resources Management and Problems Encountered: A Conceptual Evaluation on Tourism Enterprises)
Elbeyi PELİT ve Faruk GÖKÇE
ss.369-382.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.167
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Kişinin Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi
(The Effect of FoMO on the Intention of Buying a Holiday on Social Media)
Filiz Özlem ÇETİNKAYA ve Ramazan Pars ŞAHBAZ
ss.383-402.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.168
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizm Endüstrisinde Robotlaşma
(Robotics in the Tourism Industry)
Salim İBİŞ
ss.403-420.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.169
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İstanbul’daki Kuş Sarayları: Son Şans
(Bird Palaces in İstanbul: Last Chance)
Ahmet VATAN ve Öykü DEMİR
ss.421-435.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.170
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Web Sitelerinin Tasarım ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Evaluation in Terms of Design and Content of Destination Websites)
Meltem ALTINAY ÖZDEMİR ve Emir KARAGÖL
ss.436-452.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.171
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Mutfak Departmanında Kronizmin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Marmaris Örneği
(The Effects of Chronism on Job Satisfaction and Intention to Quit the Job in The Kitchen Department: The Example of Marmaris)
Alper KURNAZ
ss.453-470.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.172
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Stajın Nasıl Geçti? Turizm Alanında Orta Öğretim Öğrencilerinin Staj Deneyimleri
(How was the Internship? Internship Experience of Secondary Education Students in Tourism)
Hakan SEZEREL ve Duran CANKÜL
ss.471-483.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.173
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turistlerin Yöresel Yiyecek Beğenilerinin Davranışsal Niyetlere Etkisi: Cunda Adası Örneği
(The Effect of Local Food Tastes of Tourists to Behavioral Intentions: The Case of Cunda Island)
Fatih ÇOLAKOĞLU ve Oğuzhan İLBAN
ss.484-498.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.174
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Seyahat Acentalarında Turistik Ürünlerin Kişişelleştirilmesinin Bir Yolu Olarak Müşterilerle Üretim
(Co-Creation with Customers as a Way of Customization Touristic Products in Travel
Agencies)
Reşat ARICA
ss.499-516.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.175
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turistik Destinasyon Yönetiminde Paydaşlar Arası İlişkiler: Göller Yöresi Örneği
(Stakeholder Relations in Tourist Destination Management: The Case of Lakes Region)
Ali İNANIR
ss.517-541.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.176
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Şehir Turizminde Faaliyet Gösteren Otellere Yönelik E-Yorumların İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği
(An Analysis of E-Comments on Hotels that Offer Service in the Field of Urban Tourism: The Case of Eskişehir Province)
Seda ÇOBAN, Eda ÇOBAN ve Duygu YETGİN
ss.542-558.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.177
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi
(Determination of Living Learning Tendencies of Students with Tourism Guiding Education)
Ahmet KÖROĞLU, Özlem KÖROĞLU ve İpek ASMADİLİ
ss.559-574.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.178
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Rehberi Adaylarının 2019 Yılı Eğitim Uygulama Gezisine Yönelik Algıları: Nitel Bir Araştırma
(Perceptions of Tourist Guide Candidates on 2019 Vocational Practice Trip: A Qualitative Research)
Özlem F. GÜZEL, Volkan KALIN, Eren NACAK ve Evrim BİLGİ
ss.575-595.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.179
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İznik ile İlgili Metaforları
(Metaphors of Bursa Uludağ University İznik Vocational School Students About İznik)
Burcu SOYKÖK ve Ayşen ACUN
ss.596-611.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.180
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma
(Determination of Consumers’ Tendencies to Visit Coffeehouses and of Their Changing Habits for Consuming Coffee: A Research on Traditional Turkish Coffee)
Nilgün KARAMAN, Arzu KILIÇ ve Cevdet AVCIKURT
ss.612-632.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.181
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Alıcı-Tedarikçi İlişki Kalitesinin Endüstriyel Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(The Effects of Buyer-Seller Relationship Quality on Industrial Customer Satisfaction: A Research on Hotels)
Seyit Ahmet SOLMAZ ve Oğuz TÜRKAY
ss.633-645.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.182
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Rus Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of The Revisit Intention of The Russian Tourists in Terms of Demographic Variables)
Caner KÜÇÜKER, Ülker ÇOLAKOĞLU ve Gülseren YURCU
ss.646-659.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.183
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Arap Turistlerin Türklere Yönelik Önyargılarının Değerlendirilmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği
(Assessments of the Prejudices of the Arab Tourists Against Turks: An Example of Eastern Black Sea Region)
Gencay SAATCI ve Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
ss.660-675.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.184
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinin Ticari Nitelikli Rekreasyon Etkinliklerine Katılım Sıklıklarının ve Harcama Düzeylerinin İncelenmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği
(Investigation of Frequency and Expenditure Levels of Participation in Commercial Recreation Activities of University Students: The Case of Bingöl University)
Üzeyir KEMENT
ss.676-692.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.185
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ziyaretçilerin Otantiklik Algılarının Algılanan Değer, Memnuniyet ve Davranışsal Niyet Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Hamamönü Örneği
(The Impact of Authenticity Perceptions of Visitors on Their Perceived Value, Satisfaction and Behavioral Intent Levels: The Case of Hamamönü)
Ayşe Selin DÜLGER ve Kurban ÜNLÜÖNEN
ss.693-708.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.186
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Restoran Çalışanlarının İş Yaşam Denge Düzeylerine Göre İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetlerinin Karşılaştırılması
(The Comparison of Restaurant Employees’ Job Satisfaction and Intention to Quit in terms of Work Life Balance Levels)
Ahmet ERDEM, Kamil UNUR, Ferhat ŞEKER ve Muhammet Abdulmecit KINIKLI
ss.709-724.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.187
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Rekreasyon Yönetimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research for Determination of Career Expectations of Undergraduate Students in the Recreation Management Department in Turkey)
Seda ÖZDEMİR AKGÜL ve Gül GÜNEŞ
ss.725-744.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.188
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi
(Analysis of International Tourist Role Typology in the Context of Generations: A Segmentation Proposal)
Funda BAYRAKDAROĞLU ve Pınar ELDEM ÇULHAOĞLU
ss.745-758.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.189
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Lisans Öğrencilerinin Kelime İlişkilendirme Testi Yöntemi ile Turizm Eğitimi Algılamalarının Ölçülmesi: Giresun Üniversitesi Örneği
(Measurement of Tourism Education Perceptions of Tourism Undergraduate Students by Using the Word Association Test Method: The Case of Giresun University)
Hakan AKYURT
ss.759-774.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.190
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Benlik Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(The Investigation of The Relationship Between Social Appearance Anxiety and Self-Esteem Levels of Students Who Get Tourism Education at Undergraduate Level)
S. Banu YILDIZ ve Hülya Hayriye HALİTOĞULLARI
ss.775-790.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.191
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Akdeniz Ülkelerinde Turizm Sektörünün Ekonomik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Economic Efficiency of Tourism Sector in Mediterranean Countries)
Gonca MANAP DAVRAS ve Ayşegül BAYKUL
ss.791-804.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.192
 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 5, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …