Cilt 4, Sayı 3, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Koronavirüs Salgınının Tatile Çıkma Niyeti Üzerine Etkisi
(The Effect of the Coronavirus Pandemic on The Intention of Buying A Holiday)
S. Ceylin ŞANLI, Ahmet ERDEM ve Kamil UNUR
ss.1671-1688.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.444
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Antandros Antik Kenti’nin Kültür Turizmine Kazandırılması: Nitel Bir Araştırma
(Bringing Antandros Ancient City to Cultural Tourism: A Qualitative Research)
Hasret ULUSOY YILDIRIM, Sultan Nazmiye KILIÇ ve Cevdet AVCIKURT
ss.1689-1706.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.445
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yavaş Şehir (Cittaslow) Ağına Katılımın Destinasyona Etkileri: Göynük Örneği
(The Effects of Cittaslow Movement to the Destination: The Case of Göynük)
Mustafa SANDIKCI ve Aybike Nur ALBAYRAK
ss.1707-1726.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.446
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Resort Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Dijital Pazarlama Performanslarının Analizi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Analysis of Digital Marketing Performance of Resort Hotel Business Websites: A Research on Five Star Hotel Businesses in Alanya)
Fatih ERCAN
ss.1727-1745.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.447
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Seyahat Motivasyonları ve Destinasyon Seçimi: Y ve Z Kuşakları Arasında Bir Karşılaştırma
(Travel Motivations and Destination Choice: A Comparison Between Generations Y and Z)
Nuran AKŞİT AŞIK
ss.1746-1762.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.448
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin “Stajyer” Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Analizi
(Metaphor Analysis of the Perceptions of Managers Working in Hotel Businesses Regarding the Concept of Intern)
Hande Mutlu ÖZTÜRK ve Serap ALKAYA
ss.1763-1777.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.449
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Turizm Tanıtım Politikaları ve Bir Örnek Olay İncelemesi (2020 Türkiye Turizm Tanıtım Filmi Çözümlemesi)
(Five-year Development Plan for Tourism Promotion Policyand a Case Study (2020 Turkey Tourism Promotion Film Analysis))
Melahat YILDIRIM SAÇILIK
ss.1778-1793.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.450
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sanal Müzede Sanal Tur Yapan Bireylerin Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research to Determine the Satisfaction Levels of Individual Tours in the Virtual Museum)
Metin SÜRME ve Eyup ATILGAN
ss.1794-1805.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.451
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ön Büro ve Yiyecek-İçecek Personelinin Sabır Düzeylerinin Belirlenmesi
(Determination of Patience Levels of Front Office and Food and Beverage Staff)
Atınç OLCAY, Burçin ÖZKAN ve Ahmet CUMA
ss.1806-1830.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.452
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Scientific Publications with Policies and Plans in the Field of Railway Transport in Turkey)
Nevin YAVUZ ve Gökçe YÜKSEK
ss.1831-1846.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.453
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Seyahat Acentalarında Sürdürülebilirlik: Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme
(Sustainability in Travel Agencies: A Study on Travel Agencies Operating in the Black Sea Region)
Reşat ARICA ve Neşe KAFA
ss.1847-1866.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.454
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme
(Analysis of Gastronomy Information Content in Scope of Destination Marketing: A Review on Websites)
Ömür ALYAKUT
ss.1867-1884.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.455
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turistik Noktalara İlişkin Ziyaretçi Fotoğraflarının Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kamu Kurum Fotoğrafları ile Kıyaslanması
(Semiotic Evaluation of Visitor Photographs Related to Touristic Points and Comparison with State Agency Photographs)
Çetin AKKUŞ ve Savaş BÖYÜKYILMAZ
ss.1885-1907.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.456
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Liderle Özdeşleşme ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Önbüro Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Identification with Leader and Organizational Identification on Turnover Intention: A Research on Front Office Employees)
Sine ERDOĞAN MORÇİN ve Bilal COŞKUN
ss.1908-1922.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.457
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel Çalışanlarının İş-Aile Yaşam Çatışmalarının Yordayıcıları Olarak, İş – Yaşam Doyumu, İş Stresi ve Algılanan Sosyal Destek
(Job and Life Satisfaction, Work Stress and Perceived Social Support as Predictors of Hotel Employees’ Work-Family Life Conflicts)
Gözde KARABACAK ve Hacer HARLAK
ss.1923-1940.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.458
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşte Var Olamamanın Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Presenteeism on Organizational Silence: A Study in Tourism Sector)
Şerife KARAGÖZ ve Hasan Hüseyin UZUNBACAK
ss.1941-1957.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.459
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Tespitine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(A Comparative Research on the Determination of Intercultural Sensitivity Levels of Tourism Students)
Gencay SAATCI ve Serkan TÜRKMEN
ss.1958-1970.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.460
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ensar Şehir Mutfak İmajının Belirlenmesi: Kilis ve Suriye Mutfağı Örneği
(Determining Culinary Image of an Ansar City: Sample of Kilis and Syria Cuisine)
Melda AKBABA ve Gamze ÖZEL
ss.1971-1985.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.461
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bir Konaklama İşletmesinin “Çocuk Dostu Otel” Olarak Düzenlenmesinde Maliyet Analizi: Sivas İlinde Bir Otel Uygulaması
(Cost Analysis in Arranging an Accommodation Business as a “Child Friendly Hotel”: A Hotel Application in Sivas Province)
Bilgehan ÇAKMAK SEL ve Ülkü MAZMAN İTİK
ss.1986-2002.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.462
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Potansiyel Turizm Destinasyonlarında Bulunan Otellerle İlgili E-Şikâyetlerin Coğrafi Bakışla Değerlendirilmesi: Adıyaman Örneği
(Evaluation of E-Complaints about Hotels in Potential Tourism Destinations with a Geographical View: The Example of Adıyaman)
Hülya YEŞİLYURT, Caner ÇALIŞKAN ve Çinuçen OKAT
ss.2003-2017.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.463
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği
(Determining the Effect of Destination Love on Destination Loyalty: The Case of Bozcaada)
Neciphan ATSIZ ve Serkan TÜRKMEN
ss.2018-2030.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.464
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Rekreasyon Aktiviteleri Hayat Memnuniyeti ve Akademik Başarıyı Arttırıyor Mu?
(Does Recreational Activities Stimulate Life Satisfaction and Academical Achievement?)
Yakup Kemal ÖZEKİCİ, Taner DAĞLIOĞLU ve Metin SÜRME
ss.2031-2054.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.465
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İnanç Turizmi Kapsamında Aksaray Somuncu Baba Külliyesi’nin YouTube Video Analizi
(YouTube Video Analysis of the Islamic Social Complex of Somuncu Baba in Context with Religious Tourism)
Mehmet TUNCER ve Grant Altay TAŞKIN
ss.2055-2070.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.466
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Turist Rehberlerinin Tur Denetimlerine Yönelik Algıları
(The Tour Inspection Perceptions of Tourist Guides in Turkey)
Sinan GÖKDEMİR
ss.2071-2086.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.467
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Farklı Aromatik Bitkilerle Marine Edilip Vakumlanarak Saklanan Dana Etlerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
(Investigation of Some Properties of Beef Which is Vacuumed and Marinated with Different Aromatic Plants)
İbrahim Tuğkan ŞEKER, Emre HASTAOĞLU ve Meryem GÖKSEL SARAÇ
ss.2087-2101.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.468
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Sürdürülebilirliği Kapsamında De-Marketing Uygulamaları: Sapanca Destinasyonuna Dair Önleyici Bir Çalışma
(De-Marketing Implications for Sustainability of a Destination: A Preventive Research on Sapanca District)
Burhanettin ZENGİN ve Vahit Oğuz KİPER
ss.2102-2112.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.469
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gençlerin Kış Sporlarına Katılım Kısıtlarının İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Örneği
(Examination of Winter Sports Participation Constraints of the Youth: The Case of Gümüşhane University Students)
Savaş EVREN
ss.2113-2131.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.470
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı: Türkiye Örneği (2000 – 2020)
(Tourism Sector and Dutch Disease: The Case of Turkey (2000 – 2020))
Erol BULUT ve Özgür ŞAHAN
ss.2132-2151.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.471
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Turizm Rehberliği Bölümlerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Bilimsel Yayınlarının Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Scientific Publications of Tourist Guiding Departments Academicians in Turkey)
Mehmet BOYRAZ ve Ali KABAKULAK
ss.2152-2163.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.472
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Rekreasyonel Balıkçılık Turizmi: Kuşadası, Didim ve Didim/Akbük Örneği
(Recreational Fishing Tourism: Kuşadası, Didim and Didim/Akbük Cases)
Mahmut EFENDİ
ss.2164-2179.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.473
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Restoran Müşterilerinin Instagram’da Önem Verdikleri Faktörler ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
(Factors that Restaurant Customers Pay Attention to Instagram and Effect on Purchasing Intent)
Aslı ALBAYRAK
ss.2180-2196.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.474
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Açık Alan Rekreasyon Aktivitelerine Katılmayı Motive Eden Faktörlere Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
(A Scale Development Study for Factors Motivating Participation in Outdoor Recreation Activities)
Ebru GÖZEN
ss.2197-2209.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.475
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turistik Bir Destinasyon Olan Mardin’in Yürünebilirlik Açısından İncelenmesi
(Examination of Mardin as a Touristic Destination in terms of Walkability)
Kadir ÇAKAR, Serhat HARMAN ve Şehmus AYKOL
ss.2210-2231.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.476
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Audio-Guide Kullanımı: Dolmabahçe Sarayı Örneği
(Audio Guide Usage: Case of Dolmabahce Palace)
Seçkin ESER ve Zafer ERLER
ss.2232-2243.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.477
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderliğin Rekabet Zekâsına Etkisinde Örgütsel Öğrenmenin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Organizational Learning on the Effects of Transformational Leadership on Competitive Intelligence in Hotels)
Seda KAYAPALI YILDIRIM
ss.2244-2263.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.478
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Marka Denkliğinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Güven Değişkeninin Aracı Rolü
(The Effect of Brand Equivalence on Customer Satisfaction in Hotel Businesses: The Mediating Role of Trust Variable)
Abdullah USLU, Gözde Seval ERGÜN ve Ali Naci KARABULUT
ss.2264-2281.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.479
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Öğrencilerinin Yamaç Paraşütü Algısı: Kelime İlişkilendirme Testi Uygulaması
(Paragliding Perception of Tourism Students: Application of The Word Association Test)
Funda ÖN ESEN ve Burhan KILIÇ
ss.2282-2295.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.480
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kültürel Miras Algılarının Belirlenmesi
(Determination of Undergraduate Tourism Students’ Cultural Heritage Perceptions)
Hakan KENDİR
ss.2296-2310.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.481
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısızlık Nedenlerinin Nitel Araştırma Yaklaşımıyla Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
(Determining Failure Problems of Tourism Students in Numerical Courses with the Qualitative Approach and Solution)
V. Uğur TANDOĞAN ve Aziz Batuhan DİNÇEL
ss.2311-2326.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.482
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turisti Tanımak: Yerli Turist Profili Üzerine Bir Araştırma
(Identifying the Tourist: A Research Based on Domestic Tourist Profile)
Burak ERYILMAZ
ss.2327-2342.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.483
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Özelliklerinin ve Algılanan Destinasyon Kişiliğinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Şirince Örneği
(The Effect of Destination Attributes and Perceived Destination Personality on Behavioral Intentions: The Case of Şirince)
Bayram ŞAHİN ve Bedriye Çilem SOYLU
ss.2343-2360.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.484
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel Müşterilerinin Hizmet Adalet Algıları ve Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkide Hizmet Telafisi Tatmini ve Genel Tatminin Aracılık Rolü
(The Mediation Role of Service Recovery Satisfaction and Customer Satisfaction in The Relationship Between Hotel Customers’ Perceived Justice and Behavioral Intentions)
İlker ÖZTÜRK ve İbrahim YILMAZ
ss.2361-2377.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.485
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Değer Odaklı Turizm Talebi Yaratmada Alternatif Bir Araç: Kardeş Şehir İşbirlikleri
(An Alternative Tool for Creating Value-Oriented Tourism Demand: Sister City Cooperations)
Paşa Mustafa ÖZYURT
ss.2378-2390.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.486
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Engelli Basketbolcuların Sosyal Hayatını Engelleyen Sağlık Sorunlarının Turizm Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi
(Physically Handicapped Basketball Players Barriers in Social Life Scope with Health Problems Evaluation in Terms of Tourism)
Sağbetullah MERİÇ
ss.2391-2408.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.487
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İstanbul’daki 5 Yıldızlı Zincir Otellerin Çevre Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(An Assessment for the Environmental Practices of Five-Star Hotel Chains in İstanbul)
Ayşe DELİORMANLI ve Şefik Okan MERCAN
ss.2409-2422.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.488
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Yaratıcılık Engelleri
(Creativity Barriers of Managers Working in Hospitality Industry)
Hande Mutlu ÖZTÜRK ve Serap ALKAYA
ss.2423-2440.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.489
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Hizmet Ortamı, Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti İlişkisi: Resort Otellerde Bir Araştırma
(Relationship Between Servicescape, Customer Satisfaction and Revisit Intention: A Research at Resort Hotels)
Savaş ARTUĞER ve Songül KILINÇ ŞAHİN
ss.2441-2455.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.490
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
COVID-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi
(Determining the Holiday Expectations of Turkish Tourists After the Health Risk of COVID-19 Epidemic)
Beste DEMİR ve Serkan TÜRKMEN
ss.2456-2471.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.491
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Kavramının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünsel Bir İnceleme
(An Intellectual Study on the Restructuring of the Destination Concept)
Ceyhun AKYOL ve Burhanettin ZENGİN
ss.2472-2485.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.492
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turistik Bölgelerde Yaşayan Yerel Halkın Rekreatif Faaliyetlerine Yönelik Algılamaları: Kapadokya Bölgesi Örneği
(Perceptions of Local People Living in Touristic Regions for Recreative Activities: Example of Cappadocia Region)
Sevim KÜL AVAN ve Suat KARAKÜÇÜK
ss.2486-2505.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.493
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademik Personelinin Eğitim Profili: Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma
(Education Profile of Academic Staff in Gastronomy and Culinary Arts Department: An Investigation on State Universities)
Bahar DEVECİ, Bilal DEVECİ, Yusuf AYMANKUY ve Şimal AYMANKUY
ss.2506-2526.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.494
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Unesco Gastronomi Kenti Afyonkarahisar Mutfağı Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrisi
(Bibliometry of Studies on UNESCO Gastronomy City Afyonkarahisar Culinary)
Mustafa SANDIKCI, Hülya MUTLU ve Asilhan Semih MUTLU
ss.2527-2541.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.495
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Dijital Turizm Kapsamında Şehir Tanıtımında Kullanılan Bir Araç Olarak Sanal Tur
(Virtual Tour as a Tool Used in City Promotion Within the Scope of Digital Tourism)
Güliz AKSOY ve Mehmet BAŞ
ss.2542-2564.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.496
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Turizm Fakültelerinin ve Turizm Yüksekokullarının Stratejik Yönetim Anlayışı Bağlamında Misyon ve Vizyon Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
(In Turkey Tourism Faculties and Tourism Colleges Comparison of Mission and Vision Approaches in the Context of Strategic Management Approach)
Ercan YAVUZ ve Yusuf ORMANKIRAN
ss.2565-2585.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.497
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kadın Yöneticilerin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
(Sustainable Development Role of Women Executives: Example of Five Star Hotel Managements in İstanbul)
Gül YILMAZ
ss.2586-2605.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.498
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği
(Examining Food-Based Sharing on Social Media in the Context of Conspicuous Consumption: The Case of Mardin Artuklu University)
Nurhayat İFLAZOĞLU ve Kurban ÜNLÜÖNEN
ss. 2606-2621.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.499
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Rekreasyonel Talepler ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Bilecik Şehri Örneği
(Relationships Between Recreational Demands and Socio-Demographic Characteristics: The Case of Bilecik City)
Ayşe OKUYUCU
ss. 2622-2639.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.500
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kars’ın Yerel Yemekleri ve Yerel Ürünlerin Kars’taki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanımının Sürdürülebilir Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Kars ‘Local Meals and the Use of Local Products in Food and Beverage Facilities in Kars Within Sustainable Food)
Gülşen BAYAT
ss. 2640-2654.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.501
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları: İş Tatmini, LiderÜye Etkileşimi ve Örgütsel Adaletin Rolü
(Unethical Pro-Organizational Behavior of Hotel Employees: The Role of Job Satisfaction, Leader-Member Exchange and Organizational Justice)
Ali GÜRSOY
ss. 2655-2668.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.502
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel Çalışanlarında Zorunlu Vatandaşlık Davranışı İş ile Aile Çatışması İlişkisi: Çoklu Grup Analiziyle Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma
(The Relationship Between Compulsory Citizenship Behavior and Work-Family Conflict in Hotel Employees: A Comparison by Gender with Multi-Group Analysis)
Kemal KÖKSAL
ss. 2669-2684.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.503
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Undergraduate Tourism Students’ Social Media Addictions and Academic Procrastination Behaviors)
Handan ÖZÇELİK BOZKURT
ss. 2685-2698.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.504
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşgörenlerin Örgütsel Dışlanma Algılarının Örgütsel Sessizlik ve Olumsuz Durumları Bildirme Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği
(The Impact Employees Perceptions of Organizational Ostracism on Organizational Silence and Whistleblowing: Hotel Establishments Case)
Nihan YARMACI ve Tuğrul AYYILDIZ
ss. 2699-2723.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.505
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehri Hatay’ın Yerel Gastronomi İşletmecilerinin Bakış Açısıyla Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi
(Investigation of Awareness Level of UNESCO Creative Gastronomy City Hatay from the Perspective of Local Gastronomic Operators)
Nihat DEMİRTAŞ ve Kübra PEKTAŞ
ss. 2724-2745.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.506
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Rekreatif Faaliyetlere Yansıması: Dijital Rekreasyon
(Reflection of Virtual Reality and Augmented Reality Applications to Recreational Activities: Digital Recreation)
F. Kübra AYLAN ve Serkan AYLAN
ss. 2746-2760.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.507
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Medya Uygulamalarının Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihine Etkileri
(Effects of Social Media Applications on Food and Beverage Businesses Preferences)
Hüseyin PAMUKÇU
ss. 2761-2782.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.508
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Karşılaşması: Yönetsel Bir Bakış Açısı
8Service Encounter in Thermal Hotel Enterprises: A Managerial Perspective)
Hatice DİKMEN ve Ali AVAN
ss. 2783-2807.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.509
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Covid-19 Salgını Sonrası Turizm Destekleri
(Tourism Supports after Covid-19 Outbreak)
Olca SEZEN DOĞANCILI
ss. 2808-2820.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.510
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma
(A Research on The Expectations of Disabled Individuals from Hospitality Enterprises for Tourism Participation and Current Situation Determination)
Aydın YILMAZER, Nur Ü. KALPAKLIOĞLU ve Sena YILMAZ
ss. 2821-2839.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.511
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yöneticilerin İşkolik Davranışlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği
(The Effect of Managers’ Workaholic Behaviors on Life Satisfaction: Example of Accommodation Enterprises)
Ebru GERDAN ve Bayram ŞAHİN
ss. 2840-2855.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.512
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel Çalışanlarının Bilgi İletişim Teknolojileri Algısı: Konya Örneği
(Perception of Hotel Employees’ Information Communication Technologies: The Case of Konya)
Selim ALAN ve Ceyhun Can ÖZCAN
ss. 2856-2872.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.513
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinde İnovasyon Faaliyetleri: Sivas Örneği
(Innovation Activities in Hotel Enterprises with Tourism Operation Certificate: The Case of
Sivas)
Mustafa IŞKIN
ss. 2873-2891.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.514
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gıda Tüketimine Etki Eden Unsurlar Açısından Erdek Yerel Halkının Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzının Belirlenmesi
(Determination of Food-Based Life Style of Erdek Local People in Terms of Factors Affecting Food Consumption)
Melahat YILDIRIM SAÇILIK
ss. 2892-2906.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.515
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Krizlerin Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumları ile İlişkisi
(The Relationship of Crisis on Professional Attitudes of Tour Guiding Students)
Aysel KAYA, Duygu YETGİN AKGÜN ve Gülsel ÇİFTCİ
ss. 2907-2923.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.516
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Şanlıurfa Örneği
(Residents’ Attitudes Towards Tourism: The Case of Şanlıurfa)
Meltem TANBURACI ve Ali Rıza MANCI
ss. 2924-2944.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.517
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kış Turizmi Kapsamında Destinasyonlara Yönelik E-Şikayetlerin Analizi: Uludağ Kayak Merkezi Örneği
(Analysis of E-Complaints Within the Scope of Winter Tourism Destinations: The Case of Uludağ Ski Center)
Şevki ULEMA, İsmail UZUT ve Selim İNANÇLI
ss. 2945-2959.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.518
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Şirince’de Faaliyette Bulunan Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi
(Content Analysis of Tripadvisor Reviews of Food and Beverage Companies Operating in Şirince)
Ahu YAZICI AYYILDIZ
ss. 2960-2973.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.519
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Dünya’da ve Türkiye’de Medikal Turizmin Güncel Durumu
(Current Status of Medical Tourism in Turkey and The World)
Ilgın MUTLUBAŞ
ss. 2974-2984.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.520
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Üç Tarafımız Müşterek Deniz, Dört Tarafımız Çitleme
(Our Three Sides are the Common Sea Which is Enclosed all Around)
Saim ASLAN ve Alper ASLAN
ss. 2985-3001.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.521
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Damla Sakızının Türk Mutfağındaki Yeri, Önemi ve Kullanım Alanları
(The Role, Importance and Areas of Usage Mastic Gum in Turkish Cuisine)
Cansu AĞAN ve Çağla ÖZER
ss. 3002-3015.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.522
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Uluslararası Turizm Harcamalarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi
(Social, Cultural and Economic Examination of International Tourism Expenditures)
Cemal Ersin SİLİK ve M. Murat KIZANLIKLI
ss. 3016-3037.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.523
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Güvenlik Özgürlük İkileminde Küresel Turizmin Risk ve Fırsatları
(Risks and Opportunities of Global Tourism in the Frame of Security-Liberty Dilemma)
Ertan ÖZÇOBAN ve Hulusi GÖLPINAR
ss. 3038-3050.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.524
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Mavi Büyüme Stratejisi: Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Turizmine Yönelik Bir İnceleme
(Blue Growth Strategy: An Examination on Turkey’s Coastal and Maritime Tourism)
Bayram AKAY
ss. 3051-3063.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.525
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Kelebek Gözlemciliği ve Türkiye’nin Kelebek Turizm Potansiyeli
(Butterfly Watching and Turkey’s Butterflies Tourism Potential)
Volkan GENÇ ve Erdem SEVEN
ss. 3064-3081.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.526
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Yiyecek-İçecek Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Yaklaşımlar
(Sustainability and Innovative Approaches in Catering and Food and Beverage Industry)
Demet TAŞ ve Emine OLUM
ss. 3082-3098.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.527
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Gastronomi Trendlerinden Biri Olarak Terapötik Beslenme ve Hıltlar Teorisi
(Therapeutic Nutrition and Hilts Theory as One of The Gastronomy Trends)
Duran CANKÜL ve Hilal AYVALI
ss. 3099-3115.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.528
 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve …