Cilt 5, Sayı 1, 2021

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer Turizm Destinasyonları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz
(Destination Competitiveness in Tourism: A Comparative Analysis Between Alanya and Kemer Tourism Destinations)
Ahmet DUMAN ve Serpil KOCAMAN
ss. 1-18.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.648
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalık Düzeyleri ve Teknoloji Kullanım Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Tourism Students ‘Industry 4.0 Conceptual Awareness Levels and Technology Use Habits)
Ersin ARIKAN, Ali Turan BAYRAM, Hasan Tahsin KAVLAK ve Gül ERKOL BAYRAM
ss. 19-33.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.649
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Covid 19 Pandemi Sürecinde Otel Yöneticilerinin Sergiledikleri Liderlik Davranışları: İstanbul Örneği
(Leadership Behavior of Hotel Managers During The COVID-19 Pandemic: The İstanbul Case)
Hasan CİNNİOĞLU
ss. 34-46.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.650
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Elazığ Mutfak Kültüründe Yer Alan Yöresel Yemeklerin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
(Examination of Local Food in Elazığ Culinary Culture: A Qualitative Research)
Mustafa Oğuzhan ERCAN ve Dilek GÜLCAN
ss. 47-71.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.651
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Aşçıların Besin Öğeleri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Measurement Chefs’ Level of Knowledge About Nutritional Elements)
Emrah KESKİN ve Şule ARDIÇ YETİŞ
ss. 72-83.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.652
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Günlerinde Bireylerin Yeme Tutumlarının İncelenmesi
(Investigation of Individuals’ Eating Attitudes during the Novel Coronavirus (Covid-19) Day)
Songül ÖZER ve Çinuçen OKAT
ss. 84-102.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.653
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çeşme’de Bulunan Küçük Ölçekli Konaklama Tesisleri; Covid-19 Süreci ve E-Şikayetlerin İncelenmesi
(Small-Scale Accommodation Facilities in Çeşme; Covid-19 Process and the Investigation of E-Complaints)
Mahmut EFENDİ
ss. 103-118.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.654
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmin Mevsimsellik Sorunu Çözümünde Kongrelerin Rolü: Trabzon Yerel Paydaşları Üzerinde Bir Araştırma
(The Role of Congresses in Solving Tourism’s Seasonal Problem: A Research on Local Stakeholders of Trabzon)
Muhammet Caner KAYA ve Orhan BATMAN
ss. 119-136.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.655
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Mutfak Çalışanlarının Doğrama Tekniklerine Yönelik Kavramsal Değişim Süreçlerinin İncelenmesi
(Investigation of Conceptual Change Processes for Kitchen’s Employees and Chopping Techniques)
Mehmet SARIOĞLAN, Cevdet AVCIKURT ve Düriye BOZOK
ss. 137-151.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.656
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Bulunan Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Web Sites of Travel Agencies with Health Tourism Authorization Certificate)
Neşe ÇULLU KAYGISIZ
ss. 152-163.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.657
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye Ekonomisinde 1990-2016 Döneminde Turizm ve Çevre İlişkisinin Ekonometrik Analizi
(Econometric Analysis of Tourism and Environment Relationship in The Turkish Economy During 1990-2016)
Haydar KARADAĞ
ss. 164-175.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.658
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Medikal Turizm Potansiyeli Üzerine Nitel Bir Araştırma: Antalya Örneği
(Qualitative Research on the Potential of Medical Tourism: Case of Antalya)
İhsan KURAR ve Furkan BALTACI
ss. 176-199.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.659
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bilinçli Farkındalık Felsefesinin Turizm Alanındaki Yeri: Çatalhöyük Örneği
(Mindfulness Philosophy in Tourism: The Case of Çatalhöyük)
Mesut Murat ADABALI
ss. 200-218.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.660
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kültür ve Kırsal Turizm Destinasyonlarına Yönelik Çevrimiçi Yorumlarının İncelenmesi: Şirince Köyü Örneği
(Examination of Online Reviews on Cultural and Rural Tourism Destinations: The Case of Şirince Village)
Utku ONGUN, İsmail KERVANKIRAN ve Murat ÇUHADAR
ss. 219-235.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.661
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Algılanan Kent Rekabetçiliğinin Kent Markalaşması Üzerine Etkisi: Düzce İli Ekoturizm Örneği
(The Effect of Perceived Urban Competitiveness on Urban Branding: The Case of Duzce Province Ecotourism)
Selim ÖZKURT ve Yusuf ÖCEL
ss. 236-259.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.662
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İç Turizmin Talepleri ve Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin İç Turizme Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi
(Investigation of Domestic Tourism Demands and Tourism Businesses Managers’ Perspectives on Domestic Tourism in the Coronavirus (Covid-19) Process)
Buket BULUK EŞİTTİ
ss. 260-280.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.663
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kültür Turistlerinin Seyahat Harcamalarına Yönelik Bir Araştırma: Bergama Antik Kenti Örneği
(A Research on The Travel Expenditures of Cultural Tourists: The Case of Pergamon Ancient City)
Seda SÜER ve Gülsüm SADIK
ss. 281-298.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.664
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Restoran Deneyiminden Memnuniyet Potansiyelinin Belirlenmesinde “Gülez Yöntemi” nin Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi
(A Model Proposal for The Use of “Gülez Method” in Determining Satisfaction Potential from Restaurant Experience)
Sami Sonat ÖZDEMİR
ss. 299-312.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.665
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Yer Alan Köylerin Kırsal Turizm Algısı
(Rural Tourism Perception of the Villages in The Ilgaz Mountain National Park)
Gürkan ÇALIŞKAN, Canan TANRISEVER ve İrfan MISIRLI
ss. 313-332.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.666
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Meslek Aşkı, İşin Anlamlılığı ve Mutluluk İlişkisi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship Between Calling, Meaning of Work and Happiness: A Research on Tourism Students)
Ali SOLUNOĞLU, Emrah ÖRGÜN ve Günay EROL
ss. 333-345.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.667
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Kritik Başarı Faktörleri: Trabzon İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma
(Critical Success Factors Providing Competitive Advantage in Hotel Businesses: A Research on 4- and 5-Star Hotels in Trabzon Province)
Muhammet Caner KAYA, Orhan BATMAN ve Oğuz TÜRKAY
ss. 346-364.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.668
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Yerel Mutfak Kültürü: Mardin Örneği
(Local Culinary Culture in Hotel Management: The Example of Mardin)
Şeyhmus DEMİRCAN, Taner DALGIN ve Gözde Nur COŞKUN
ss. 365-378.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.669
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Örgütsel Destek Algısının Hizmet Kalitesine Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(The Mediating Role of Empowering Personnel in the Effect of Organizational Support Perception on Service Quality: A Study on Hospitality Businesses)
Aysen ERCAN İŞTİN ve Bahar TANER
ss. 379-406.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.670
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Dijital Seyahat Aracılarında E-Müşteri Tatmini ve E-Şikayetlere Yönelik Bir İçerik Analizi
(E-Customer Satisfaction in Digital Travel Intermediaries and a Content Analysis Intended for E-Complaints)
Anıl KÜTÜK
ss. 407-421.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.671
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel Çalışanlarının İşkoliklik ve Yenilikçi İş Anlayışı Düzeylerinin İş Tatminleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
(Investigation of the Effect of Hotel Employees’ Workaholism and Innovative Work)
Fatih VAROL ve Erhan KILINÇ
ss. 422-442.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.672
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi
(Evaluation of Destination Competitiveness of the Cappadocia Region from the Stakeholders Perspective)
Mehmet Halit AKIN, Kurtuluş KARAMUSTAFA ve Yüksel ÖZTÜRK
ss. 443-458.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.673
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kültürel, Gastronomik ve Turistik Değer: Muğla’da Arıcılık ve Özel Muğla Arıcılık Müzesi Örneği
(A Cultural, Gastronomic and Touristic Asset: Beekeeping in Muğla and Private Muğla Beekeeping Museum Case)
Özer ŞAHİN ve Ayşe AYDIN
ss. 459-473.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.674
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İlişkisel Sosyal Sermayenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Turizmi İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effect of Relational Social Capital on the Intention to Leave the Job: An Application in Health Tourism Enterprises)
İlker KILIÇ ve Elif ŞENEL
ss. 474-485.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.675
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Grup Çalışması Becerileri Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on Group Work Skills of Undergraduate Tourism Students)
Said KINGIR, Didar SARI ÇALLI ve Oğuzhan ÇAĞATAY
ss. 486-505.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.676
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Festival Turizmine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi: Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali Örneği
(Evaluation of Local People’s Perceptions on Festival Tourism: The Case of International Kahramanmaraş Ice Cream and Culture Art Festival)
Mehmet GÜL ve Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU
ss. 506-523.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.677
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Olarak Pamukçu Beldesi Oyunları
(The Folk Dances of Pamukçu Town as An Element of Intangible Cultural Heritage)
Sultan Nazmiye KILIÇ, Hasret ULUSOY ve Cevdet AVCIKURT
ss. 524-541.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.678
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Akıllı Şehir Endeksi Kapsamında Ankara’ya İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
(A Comparative Analysis for Ankara in the Context of The Smart City Index)
Cemal Ersin SİLİK ve Seda ÖZDEMİR AKGÜL
ss. 542-557.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.679
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Butik Otellerin Yiyecek ve İçecek Departmanlarına Yönelik E-Şikâyetlerin Analizi: Akyaka Yavaş Şehir (Cittaslow) Örneği
(Analysis of E-Complaints Regarding Food and Beverage Departments of Boutique Hotels: Akyaka Cittaslow Example)
Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU
ss. 558-570.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.680
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kadın Çalışanların Otel Mutfaklarında İstihdam Edilememe Nedenleri
(Reasons Why Women Employees Cannot Be Employed in Hotel Kitchens)
Gülcan DAĞAŞAN
ss. 571-592.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.681
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kriz Döneminde Otel İşletmeciliği Alanında Pazarlama, Finansman ve Maliyet Odaklı Eylemler
(Marketing, Financing and Cost Oriented Actions During the Crisis in the Hotel Industry)
Taner SIĞINDI ve H. Cem SAYIN
ss. 593-609.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.682
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çevrimiçi Müşteri Yorumları: Tripadvisor’da Çorum Restoranları Üzerine İnceleme
(Online Customer Comments: A Review of Çorum Restaurants on Tripadvisor)
Salih Zeki ŞAHİN
ss. 610-622.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.683
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Konaklama İşletmelerinde Kullanımı ve Turizm Arzındaki Paradigma Kırılması: Avusturya Stadhale Hotel İncelemesi
(Utilisation of Renewable Energy Technologies in Hospitality Businesses and Breaking the Paradigm in Tourism Supply: Review of Austria Stadhale Hotel)
Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU ve Oğuz TÜRKAY
ss. 623-641.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.684
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor?
(Gastronomy in Turkish Tourism Journals: Where the Gastronomy Studies are Headed?)
Ebru ZENCİR ÇİFTÇİ
ss. 642-659.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.685
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Şoklarının Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleriyle Analizi: Türkiye Örneği
(Analysis of Tourism Shocks by Unit Root Test with Structural Breaks: The Case of Turkey)
Ekrem DAMAR, Ceyhun Can ÖZCAN ve İbrahim ÖZMEN
ss. 660-677.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.686
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği
(Effect of Tour Guide Interpretation Role on Tourist Destination Loyalty: The Case of Directorate of Gallipoli Historic Site)
Abidin Can AKTAŞ ve Özlem KÖROĞLU
ss. 678-703.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.687
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yerel Yiyecek Tüketicilerinin Tipolojisi: Gıda Temelli Yaşam Tarzına Göre Pazar Bölümlerinin İncelenmesi
(Typology of Local Food Consumers: An Analysis of Market Segments According to Food-Related Lifestyle)
Merve ÇETİN ve Kadir ÇETİN
ss. 704-721.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.688
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yiyecek İşletmeleri Web Sitelerindeki Görsel İçeriklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on The Determination of Visual Content on Food Business Websites)
Hilmi Rafet YÜNCÜ, Rıdvan EKMEKÇİ ve Erhan BABAÇ
ss. 722-736.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.689
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İngilizce ve Türkçe Kelimelerin Fonolojik ve Semantik Benzerliklerinin Kelime Öğretimine Katkısı: S.Ü. Silifke-Taşucu MYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Örneği
(The Contribution of the Phonological and Semantical Similarities of English and Turkish Words to Vocabulary: Sample of S.Ü. Silifke-Taşucu VSHE, Tourism and Hotel Management Program)
Mürsel KAYA ve Nazli GÜNDÜZ
ss. 737-753.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.690
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Doğaya Bağlılığın Doğa Yürüyüşlerine Katılım Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Connectedness to Nature on Motivation for Participating in Hiking)
Burhan ÇINAR ve Alper DURAN
ss. 754-766.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.691
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Programlarında Sunulan E-Öğrenme Araçlarının Önem-Performans Analiziyle Değerlendirilmesi
(Evaluation of E-Learning Tools in Tourism Programs Using Importance-Performance Analysis)
Ece DOĞANTAN
ss. 767-782.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.692
 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve …