Türk Turizm Araştırmaları Dergisi https://www.tutad.org/index.php/tutad Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. tr-TR editor@tutad.org (Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 İznik’te İnanç Turizminin Paydaşlar Açısından Değerlendirilmesi: GZFT Yaklaşımı ile Stratejik Bir Analiz https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/701 <p>İznik’in inanç turizmindeki mevcut durumunun paydaşlar açısından ortaya konulması amacıyla, bu çalışmada <em>GZFT</em> yaklaşımı ile stratejik bir analiz yapılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği çalışmada veriler, dokuz yerel paydaş ile yüz yüze yapılan bireysel görüşmelerden elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile elde edilen verilerin analiz sürecinde <em>MAXQDA</em> programından faydalanılmış ve tümevarımsal bir yaklaşımla tematik analiz yapılmıştır. Analiz doğrultusunda, İznik’in inanç turizmindeki <em>güçlü yönlerinin</em>; kutsal ve kültürel değerlerinden, <em>zayıf yönlerinin</em>; Bursa’ya ve kültür merkezlerine olan uzaklığından, inanç turizmine yönelik bilincin yeterince gelişmemiş olmasından, <em>fırsatlarının</em>; kendine özgü değerlerinden, ön plana çıkmasını sağlayacak imkânlarından, <em>tehditlerinin</em>; turizm faaliyetlerine müsaade edilmemesinden, rekabet edebilirliğinin zayıf olmasından kaynaklandığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, İznik’te inanç turizminin gelişmesi açısından paydaş önerileri; reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, turistlere ilçede daha fazla vakit geçirebilecekleri imkânların sunulması, Hristiyanlık’a ait değerlere daha fazla saygı duyulması ve inanç turizminin gelişmesine yönelik iş birlikleri ve çalışmalara ağırlık verilmesi yönünde ifade edilmiştir. Bu çalışmanın, İznik’te inanç turizmi açısından güçlü yönlerin korunmasına, zayıf yönlerin geliştirilmesine, fırsatların değerlendirilmesine ve tehditlerin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalara ve bu konuda geliştirilecek politikalara katkı sağlaması beklenmektedir.</p> Emel Adamış- Sezi Aydın- Muharrem Tuna Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/701 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 Turizmde Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromuna Maruz Kalma Düzeyleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki: Kamu ve Özel Sektör İşletmelerinde Bir Uygulama https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/702 <p>Bu çalışmada turizm sektöründe kadın işgörenlerin cam tavan algılarının iş tatmini üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel sektör çalışanları üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini turizm sektöründe çalışan kadın iş görenlerden oluşturmaktadır. Ankara’da kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın olması nedeniyle araştırma grubu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve akademisyenler, Türk Hava Yolları (THY), otel ve seyahat acentelerinde çalışan kadın iş görenlerden seçilerek oluşturulmuştur. 250 anket kamu sektörü çalışanlarına ve 250 anket özel sektör çalışanlarına olmak üzere, toplam 500 anket gönderilmiş ve geçerli kabul edilen 388 anket analiz edilmiştir. Anket formu, demografik özellikler, cam tavan sendromu ölçeği ve iş tatmini ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Verilerin analizi için SPSS (The Statistical Package for Social Science) istatistik programı kullanılmış ve analiz sırasında Pearson Korelasyonu, t-testi ve one way ANOVA testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda cam tavan sendromunun, turizm sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların iş doyumu üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.</p> Eylül Duruk- Firdevs Feyza İnce Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/702 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 Mersin İlinde Tatil Deneyimine Sahip Bireylerin Sürdürülebilirlik Farkındalıklarının İncelenmesi https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/703 <p>Sürdürülebilirlik, gün geçtikçe öne çıkan ve küresel düzeyde önemi anlaşılan bir kavramdır. Bu çalışmada sürdürülebilirlik kapsamında bireylerin farkındalıkları, Mersin ili esas alınarak incelenmiştir. Saha çalışmasının 01.02.2024-18.04.2024 tarihleri arasında kolayda örnekleme tekniği ile gerçekleştirildiği anket uygulamasında 416 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Bu kapsamda bireylerin sürdürülebilirlik farkındalığı; uygulama farkındalığı, tutum farkındalığı, davranış farkındalığı ve çevre farkındalığı olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin ardından veriler bağımsız örneklem t-testi, one-way ANOVA ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda uygulama farkındalığının cinsiyete, yaşa ve eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Tutum farkındalığının ve davranış farkındalığının eğitim ve çocuk durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Tutum farkındalığının ve çevre farkındalığının mesleğe göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler kapsamında edinilen sonuçların Mersin ilinin “sürdürülebilir kent” olarak markalaşmasına katkı sunması umut edilmektedir.</p> İnci Erdoğan Tarakçı- Kübra Pektaş Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/703 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 Balıkesir İlinin Kültürel Miras Değerlerinin Bilinirliğine Yönelik Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/704 <p>Bu çalışmanın amacı, her biri kültür turizmi elçisi olan lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin Balıkesir ilinin somut ve somut olmayan kültürel miras değerleri ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemektir. Ayrıca bu değerlerin bilinirliğini artırmak için neler yapılması gerektiğine yönelik öğrencilerin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Kültürel miras değerlerinin hem bilinirliğinin artması hem de korunup gelecek nesillere aktarılmasının yollarından biri turizmdir ve bu konuda gençlere birtakım sorumluluklar düşmektedir. Çünkü gençler, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evreni Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma Şubat ve Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Anketler yüz yüze yapılmış ve analize uygun 348 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin, Balıkesir iline ait olan somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerinden sadece birkaç tanesini bildikleri tespit edilmiştir. Genel olarak öğrenciler tarafından kültürel miras değerlerinin bilinirliği düşüktür. Öğrenciler, kültürel mirasın kültürün öğrenilmesi bakımından önemli olduğunu ve Balıkesir’e ait kültürel miras değerlerinin bilinirliğinin artması için en önemli paydaşın yerel halk olduğunu düşünmektedir.</p> Gülay Özdemir Yılmaz- Doğancan Bostan Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/704 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 Turizm Endekslerindeki İşletmelerin Piyasa Performansları, Finansal Performansları ve ESG Performansları Arasındaki Entegre Dinamiklerin Keşfi https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/705 <p>ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) ilkeleri entegrasyonu, odağında doğa ve insan faktörlerinin yer aldığı turizm sektöründe, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişime katkıda bulunur. Diğer taraftan finansal performans ile piyasa performansı gelişimi de turizm işletmelerinin ekonomik sürdürülebilirliği açısından kritiktir. Bu nedenle bu çalışmada, turizm endekslerinde yer alan işletmelerin finansal performansları, piyasa performansları ve ESG performansları arasındaki etkileşim dinamiklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için XTRZM ve DJUSTT endekslerinde yer alan işletmelerin Altman Z” skoruyla tespit edilen finansal performansları, PD/DD ve FD/FAVÖK oranlarıyla hesaplanan piyasa performansları ve Datastream veri tabanından alınan ve LSEG metodolojisi kullanılarak hesaplanan ESG performansları arasındaki etkileşim dinamikleri Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon yöntemleriyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda ESG ilkeleri için yapılan her çalışmanın, uzun vadede işletmelerin hem finansal performansını hem de piyasa performansını olumlu etkileyeceği ve bu etkileşimlerin karşılıklı olarak birbirlerine yansıyacağı tespit edilmiştir.</p> Fatma Aldırmaz Akkaya Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/705 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000