Cilt 4, Sayı 2, 2020

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Turizm Destinasyonlarında Turistin Temsilcisi Olarak Yerleşik Yabancıların Yerel Halk ile Sosyal Etkileşimleri ve Sosyal Etkileşimde Kalış Süresinin Etkisi
(Social Interactions of Foreign Residents as Tourist Representatives with Local People in Tourism Destinations and The Impact of Length of Stay in Social Interaction)
Gizem ÖZGÜREL ve Cevdet AVCIKURT
ss.776-796.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.365
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Elektronik-Ağızdan Ağıza İletişim (E-AAİ) Aracılığıyla Otel İmajının İrdelenmesi: Antalya Örneği
(Investigation of the Image of The Hotel Through Electronic-Word of Mouth Communication (EWOM): Antalya Case)
Veli Erdinç ÖREN ve Ozan ÇATIR
ss.797-810.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.366
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği
(Investigation of the Relationship Between Destination Images and Behavioral Intentions of Local Tourists: The Case of Mersin)
Mehmet ŞİMŞEK ve Murat ÖZDAMAR
ss.811-822.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.367
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Rekreasyonel Tema Parkların Ekonomik Etkileri: İsfanbul Tema Park Örneği
(Economic Effects of Recreational Theme Parks: The Case of İsfanbul Theme Park)
Ilgın MUTLUBAŞ, Selman BAYRAKCI ve Ceyhun Can ÖZCAN
ss.823-836.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.368
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türk Turistlerin Profili: Yurtdışını Ziyaret Eden Türk Vatandaşlara Yönelik Bir Araştırma
(The Profile of Turkish Tourists: A Research on Turks Travelling Abroad)
Günay EROL
ss.837-855.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.369
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Şikâyet Yönetimi Uygulamaları: Sakarya Örneği
(Complaint Management Practices in The Food and Beverage Businesses: The Case of Sakarya)
Gülçin ÖZBAY ve Vildan SARICA
ss.856-880.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.370
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi
(Paragliding Tourism in Bayramören District)
Ayhan DAĞDEVİREN, Cansel SARAL, Nariye COŞKUN ve Zeynep YILMAZ
ss.881-892.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.371
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerinin Performansında Belirleyici Olan Unsurlar
(The Determinants of Performance in Small-Scale Accommodation Enterprises)
Vedat YİĞİTOĞLU ve Melek ŞİRİN
ss.893-908.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.372
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Macera Turisti Tipolojisi
(Adventure Tourist Typology in Turkey)
Serhat BİNGÖL ve Meryem AKOĞLAN KOZAK
ss.909-926.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.373
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yeni Tüketiciler Arasındaki Kuşak Z’nin Tatil Tercihleri: Üniversite Öğrencileri Örneği
(Holiday/Vacation Preferences of the Generation Z among New Consumers: Sample of University Students)
Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN, Gamze ÖZOĞUL ve Elçin NOYAN
ss.927-945.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.374
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinin Seyahat Acentalarını Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Study to Determine the Factors Affecting the Travel Agency Choices of Accommodation Businesses)
Birol ÖZTÜRK ve Emre ERGÜN
ss.946-963.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.375
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Festival Katılımcılarının Deneyim Temelli Sınıflandırılması
(Experience Based Segmentation of Festival Participants)
Kübra AŞAN ve Medet YOLAL
ss.964-978.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.376
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çift-Körleme Hakemlik Sürecinin Etkinliği Konusunda Turizm Akademisyenlerinin Düşünceleri
(The Thoughts of the Tourism Academicians on the Effectiveness of the Double-Blind Peer Review Process)
Eray POLAT
ss.979-991.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.377
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Thomas Cook Krizinde Otel İşletmelerinin Uyguladığı Pazarlama Stratejileri: Kuşadası Örneği
(The Marketing Strategies That the Hotel Practiced in The Crises of Thomas Cook: The Case of Kuşadası)
Emre BİLGİÇ, Muhammed BAYKAL ve Ahu YAZICI AYYILDIZ
ss.992-1009.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.378
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İnanç Turizmi Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Religious Tourism Studies)
Burcu KARASAKALOĞLU
ss.1010-1027.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.379
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği
(Evaluation of the Tourism Perspectives of Local People for Sustainable Tourism Planning)
Ümmühan BAYRAM ve Serap ALKAYA
ss.1028-1043.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.380
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İnanç Turizmi Açısından Deyrulzafaran Manastırı ve Ziyaretçi Profili Üzerine Bir İnceleme
(A Study on Deyrulzafaran Monastery and Visitor Profile in Terms of Religious Tourism)
Adnan ALKAN
ss.1044-1059.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.381
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Tipolojileri ve Bilgi Arama Davranışı Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Tourist Typology and Information Search Behavior)
Nurettin AYAZ ve Fatma GÖKMEN
ss.1060-1076.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.382
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması
(Sentiment Analysis of Sema Shows in the Context of Cultural Tourism: Istanbul, Cappadocia, Konya Comparison)
İbrahim Akın ÖZEN
ss.1077-1089.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.383
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi
(The Effect of Stakeholder Orientation on Business Performance in Hotel Businesses)
Hüseyin ŞENEROL ve Ayten AKATAY
ss.1090-1108.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.384
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmde Beşeri Sermaye Gelişiminin Rolü: Turizme Bağımlı Ekonomiler İçin Panel Veri Analizi
(The Role of Human Capital Development in Tourism: A Panel Data Analysis for Tourism-Dependent Economies)
Erdal ALANCIOĞLU ve Mustafa ŞİT
ss.1109-1122.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.385
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Müze Deneyimini Etkileyen Unsurlar: Çevrimiçi Yorumlar Üzerine Nitel Bir Araştırma
(Factors Affecting the Museum Experience: A Qualitative Research on Online Reviews)
Serhat Adem SOP, Utku ONGUN ve Rıdvan ABALI
ss.1123-1138.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.386
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Boş Zaman ve Rekreasyon Konulu Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Çalışma
(A Bibliometric Study on Theses on Leisure and Recreation)
Sezer YERSÜREN ve Çağıl Hale ÖZEL
ss.1139-1159.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.387
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İmaj ve Sosyal Sorumluluk Sadakat Yaratabilir mi? Sivil Havayolu İşletmeleri Örneği
(Can Image and Social Responsibility Create Loyalty? Insights from Civil Aviation Companies)
Yusuf Emre KARAKAŞ ve Berat ÇİÇEK
ss.1160-1179.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.388
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Fakültesi Akademisyenlerinin Sağlık Turizmine Yönelik Farkındalığının Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Awareness of Tourism Faculty Academicians towards Health Tourism)
Büşra GÖKMEN, Dr. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR ve Ahmet BÜYÜKŞALVARCI
ss.1180-1198.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.389
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Şikâyetin Ödüldür Bize: Etkinlik Bilet Dağıtımı ve Biletix Şikâyetleri
(Complain with You Reward Me: Event Ticket Delivery and Biletix Complaints)
Mehpare Tokay ARGAN ve Mehmet Tahir DURSUN
ss.1199-1215.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.390
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinde Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on The Effect of Leader-Member Exchange on Organizational Commitment and Job Satisfaction in Accommodation Establishments)
Cüneyt TAT ve Aydın ÇEVİRGEN
ss.1216-1233.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.391
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Endüstrisinde İçerik Pazarlaması: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin İçerik Pazarlaması Uygulamaları
(Content Marketing in Tourism Industry: Content Marketing Applications of Five Star Hotel Industry in Kuşadası)
Güntekin ŞİMŞEK ve Aziz Batuhan DİNÇEL
ss.1234-1245.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.392
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği
(Local People’s Religious Tourism View in Terms of Special Interest Tourism: The Case of TRNC)
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Özlem ALTUN ve Tuğba ALTINTAŞ
ss.1246-1263.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.393
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yiyecek–İçecek İşletmelerinde Yapay Zekâ Kullanımı
(Use of Artificial Intelligence in Food and Beverage Business)
Mehtap ÇERKEZ ve Özgür KIZILDEMİR
ss.1264-1278.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.394
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Müşteri Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
(The Study of Validity and Reliability of Customer Citizenship Behavior Scale)
Ülker ERDOĞAN ARACI ve Emrah Köksal SEZGİN
ss.1279-1293.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.395
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinde Algılanan Atmosferin Müşteri Tatminine Etkisi: Kuşadası Örneği
(The Effect of Percieved Atmosphere on Customer Satisfaction in Accommodation Enterprises: The Case of Kuşadası)
H. Erhan ALTUN ve Tuğrul AYYILDIZ
ss.1294-1311.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.396
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Uluslararası Uçuşlardaki Türk Mutfağına Ait Ürünlerin Yer Aldığı Menülerin Değerlendirilmesi: Uçan Şefler Üzerine Bir Araştırma
(Evaluation on the Menus in International Flights Which Include the Items of Turkish Cuisine: A Research on the Flying Chefs)
Funda UĞRAÇ, Arif Emre ERDEN, Fatih Kürşat NEGÜZEL ve Özgür KIZILDEMIR
ss.1312-1327.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.397
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Turizme Yeni bir Bakış: Türkiye’nin Alternatif Kamp İncelemesi
(A New Perspective to Social Tourism: Examining the Turkey’s Alternative Camp)
Hilal AKDEMİR
ss.1328-1343.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.398
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Rehberliği Mesleğinde Yaşanan Güncel Sorunlar Üzerine Bir İnceleme
(A Review on Current Problems in Tourist Guiding Profession)
Seçkin ESER ve Seda ŞAHİN
ss.1344-1355.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.399
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ayvacık Deve Güreşleri Festivaline Katılan Ziyaretçilerin Profili ve Memnuniyet Düzeyleri
(Determining the Profile and Satisfaction Levels of the Ayvacık Camel Wrestling Festival Visitors)
Çiğdem ÖZKAN ve Halil KORKMAZ
ss.1356-1368.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.400
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Manavgat’ın Alternatif Turizminin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma
(Evaluation of Alternative Tourism of Manavgat: A Qualitative Study)
M. Bahadır KALIPÇI ve Boran TOKER
ss.1369-1386.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.401
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gastronomi Özellikleri Açısından Türk ve Kazak Kültürü: Benzerlikler ve Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme
(Turkish and Kazakh Culture in of Gastronomy Properties: An Assessment on Similarities and Differences)
Mehmet SARIIŞIK ve Urmanbek TAGMANOV
ss.1387-1401.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.402
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Festivallerin Sosyal Etkileri ve Festival Memnuniyeti: 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği
(Social Impacts of Festivals and Festival Satisfaction: The Case of 7th International Orange Flower Carnival)
Deniz DEMİR ve Hüseyin ÖZDEMİR
ss.1402-1419.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.403
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turistlerin Destinasyon Aşinalığı ve Marka Eşitliği Algılarının Seyahat Niyetlerine Etkisi: İstanbul Örneği
(The Effect Destination Familiarity and Brand Equality Perceptions of Tourists on Travel Intentions: The Case of İstanbul)
Aydın ÜNAL
ss.1420-1433.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.404
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği
(Bibliometric Analysis of Incomplete Graduate Theses on Tourism with Data Visualization Technique: The Case of 2006-2020)
Mehmet BOYRAZ, Ali KABAKULAK ve Asilhan Semih MUTLU
ss.1434-1453.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.405
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği
(The Effect of Experiential Marketing on Consumers’ Experiential Satisfaction and Intention to Recommend: Samsun Golf Club Example)
Mustafa Kemal YILMAZ ve Ali VAHIDLI
ss.1454-1476.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.406
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmin Etkileri Olumlu mu, Olumsuz mu? Türkiye’de Yapılmış Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme
(Are the Effects of Tourism Positive or Negative? A Review of the Studies in Turkey)
Gülay ÖZALTIN TÜRKER
ss.1477-1492.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.407
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye Mağara Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme
(An Evaluation of The Cave Tourism in Turkey)
Serhat YOZCU
ss.1493-1508.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.408
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Karanlık Turizm ve Kentsel Keşif Üzerine Teorik Bir Karşılaştırma
(A Theoretical Comparison over Dark Tourism and Urban Exploration)
Duygu AK ÇETİN
ss.1509-1526.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.409
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Safranbolu’da Dericiliğin Günümüzde Kalıntısı: Tabakhane Müzesi
(The Residue of Leatherworking in Safranbolu Today: Tannery Museum)
Taşkın DENİZ
ss.1527-1539.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.410
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ilgaz Mutfak Kültürü
(Ilgaz Cuisine Culture)
Ayhan DAĞDEVİREN, Hafize TEMİZ, Tuğba TAVŞANOĞLU ve Burak ŞİRİN
ss.1540-1554.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.411
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kalkınma Ajanslarının Kentlerin Turizm Ürünü Olarak Markalaşmasındaki Önemi: İstanbul Kalkınma Ajansı Örneği
(The Importance of Development Agencies in City Branding as a Tourism Product: Case of İstanbul Development Agency)
Ertuğrul DÜZGÜN
ss.1555-1570.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.412
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Değişime Açıklığa Etkisi: Eskişehir Restoranları Örneği
(Impact of Employees’ Personality Traits on Openness to Change: The Case of Eskişehir Restaurants)
Sezer YERSÜREN ve Ebru ZENCİR ÇİFTÇİ
ss.1571-1591.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.413
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği
(The Specification of the Neophobia and Neophilia Levels of the Guests Experiencing Restaurants: Cappadocia Sample)
Emrah KESKİN ve Nevres SEZEN
ss.1592-1606.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.414
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Medikal Turizm Girişimciliği: İstanbul Örneği
(Medical Tourism Entrepreneurship: The Case of İstanbul)
Fatma Doğanay ERGEN ve Burhan AYDEMİR
ss.1607-1623.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.415
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme
(Paradigm Dilemma in Social Sciences: A Study on Postgraduate Dissertations Written in the Field)
Özgür YAYLA ve Gözde Seval ERGÜN
ss.1624-1639.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.416
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Gelenekselden Dijitale Turizm Sektörü
(Tourism Sector from Traditional to Digital)
Ayşe ATAR
ss.1640-1654.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.417
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation of Using Social Media in Tourism Sector)
Nurettin İMRE
ss.1655-1670.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.418
 Özet
 Tam Metin