Cilt 3, Sayı 2, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Termal Turizmde Hizmet Kalitesi, Tüketim Duyguları ve Tekrar Ziyaret Niyeti İlişkisi: Balıkesir’de Bir Araştırma
(The Relationship Between Service Quality, Consumption Emotions and Revisit Intention in Thermal Tourism: A Study in Balıkesir)
Nuran AKŞİT AŞIK
ss.102-111.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.86
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Devre Mülk/Tatil Sistemlerinde İnsan Kaynaklarına İlişkin Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği
(Problems Related to Human Resources in Timeshare Resort Systems: Afyonkarahisar Sample)
Aylin AKTAŞ ALAN ve Mustafa SANDIKCI
ss.112-120.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.87
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar
(Problems of Disabled in Hotel Managements)
Gülay BULGAN, Ramazan ARSLAN ve Şirvan ŞEN DEMİR
ss.121-134.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.88
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Beş Yıldızlı Kıyı Tatil Yeri (Resort) Otel İşletmelerinin Suyla Sağlıklı ve Zinde Olma (SPA ve Wellness) Bölüm Hizmetlerinde Yöneticiler Tarafından Algılanan Sorunlar
(Perceived Problems by Managers in SPA and Wellness Department Services of Five Star Coastal Resort Hotel Establishments’)
Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN ve Gamze ÖZOĞUL
ss.135-145.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.89
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizm Destinasyonunun Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlayabilmesinde Doğal ve Tarihi Çevrenin Önemi: Çanakkale Örneği
(The Importance of Natural and Historical Environment in Sustainable Competitive Advantage of a Tourism Destination: Çanakkale Case)
Mustafa BOZ
ss.146-158.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.90
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Terapötik Rekreasyon Kapsamında Mevleviliğin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Mevlevi in the Scope of Therapeutic Recreation)
Serhat YOZCU, Füsun İSTANBULLU DİNÇER ve Gürel ÇETİN
ss.159-173.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.91
 Özet
 Tam Metin