Müze Ziyaretçi Deneyimi ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mesud Uzun
Selda Uca

Özet

Bu çalışmada Oh vd., (2007)’nin ziyaretçi deneyimi ve Byon ve Zhang (2010)’ın destinasyon imajı ölçeklerinin kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın anakütlesi Kocaeli’nde müze ziyareti gerçekleştiren bireylerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi İzmit SEKA Kağıt Müzesi’ni ziyaret etmiş bireylerden oluşmaktadır. Veriler amaçlı örnekleme yöntemi uygulanarak, 5’li Likert tipi ifadelerden oluşan anket tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler Lisrel 8.80 İstatistik paket programında birinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin Cronbach’s Alfa katsayıları Ziyaret Deneyimi Ölçeği (ZDÖ) için 0.936, Destinasyon İmaj Ölçeği (DİÖ) için 0.890 olduğu tespit edilmiştir. DFA analizine göre ölçeklerin model doğrulaması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Ziyaretçi Deneyimi ve Destinasyon İmajı ölçeklerinin ilerideki çalışmalarda kullanılabilirliği onaylanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Uzun, M., & Uca, S. (2024). Müze Ziyaretçi Deneyimi ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 24–40. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1376
Bölüm
Makaleler