İstanbul'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Ömer Özüçağlıyan

Özet

Bu araştırmada İstanbul’u ziyaret eden yabancı turistlerin destinasyon imajı algılarının demografik özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, yabancı turistlerin İstanbul’un farklı özellikleriyle ilgili edindikleri destinasyon imajı algılarının onların cinsiyetine, yaşına, medeni durumuna, eğitim düzeyine ve gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır ve araştırma deseni olarak tarama deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri 2021 yılı Ekim ve Kasım aylarında anket tekniği kullanılarak İstanbul’u ziyaret eden 448 yabancı turistle yüz yüze görüşmek suretiyle toplanmıştır. Yabancı turistlerin destinasyon imajı algılarının cinsiyete, medeni duruma, yaşına eğitim düzeyine ve gelir düzeyine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Erkeklerin, evlilerin, yaşları ilerlemiş olanların ilköğretim mezunu olanların ve aylık geliri yüksek olanların destinasyon imajı algılarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma yazarın ‘Bilgi Kaynakları ve Demografik Faktörlerin Turistlerin Destinasyon İmajı Üstündeki Etkisi, İstanbul İli Örneği’ isimli doktora tezinden derlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özüçağlıyan, M. Ömer. (2024). İstanbul'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 41–61. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1377
Bölüm
Makaleler