Cilt 4, Sayı 4, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve Uygulanan Stratejilerin Değerlendirilmesi: Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma
(Evaluation of the Impacts of Covid-19 Pandemic on Tourism Sector and the Applied Strategies: A Research on Hotel Managers)
Erdinç KARADENİZ, Fatma Senem BEYAZ, Sema Nur ÜNLÜBULDUK ve Eda KAYHAN
ss. 3116-3136.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.554
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yaşam Tarzının Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Niyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi
(Investigating the Effect of Lifestyle on The Intention to Choose Coffee Shop)
Bahar BAYINDIR ve Hilmi Rafet YÜNCÜ
ss. 3137-3151.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.555
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gökçeada İmajının Yerli Turistlerin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Gökçeada’s Image on Behavioral Intentions of Domestic Tourists)
Neşe KAFA ve Halil KORKMAZ
ss. 3152-3173.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.556
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Şanlıurfa’yı Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları
(Travel Motivations of Tourists Visiting Şanlıurfa)
Serhat HARMAN ve Faruk SEYİTOĞLU
ss. 3174-3190.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.557
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sağlık Turizminde Türkiye’nin Önemi ve Tercih Edilme Sebeplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(Health Tourism in Turkey’s Importance and A Research on Determining the Reasons for Preference)
Aytaç TOPTAŞ
ss. 3191-3208.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.558
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Personel Güçlendirmenin Rekabet Zekâsına Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Empowerment on Competition Intelligence: A Research in Tourism Sector)
Seda KAYAPALI YILDIRIM
ss. 3209-3225.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.559
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Gastronomic Brand Image in Destination Marketing)
Aydın YILMAZER, Ebru Ö. GÜVEN ve Kezban GÜLŞEN
ss. 3226-3248.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.560
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Talebinde Snobizm’in Etkisi: Nişantaşı’nda Yaşayan Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Snobbism on Tourism Demand: A Research on Instagram Users Living in Nişantaşı)
Ahmet Selçuk GÜRKAN ve Şevki ULEMA
ss. 3249-3262.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.561
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Termal Turizm Destinasyonu Olarak Afyonkarahisar’ın Marka Kişiliği
(Brand Personality of Afyonkarahisar as A Thermal Tourism Destination)
H. Hüseyin SOYBALI ve İbrahim YURTBAHAR
ss. 3263-3288.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.562
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmesinde İlişki Yönetimi Bağlamında Çalışan İlişkilerine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Employee Relations at a Hotel in the Context of Relationship Management)
Özen KIRANT YOZCU
ss. 3289-3310.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.563
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitiminin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Gastronomy and Culinary Arts Education in Turkey)
Barış DEMİRCİ, Gizem Sultan SARIKAYA ve Ersan EROL
ss. 3311-3324.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.564
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Demografik Faktörlerin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Demographic Factors on Crisis Management Skills: A Research on Tourist Guides)
Tolga Fahri ÇAKMAK ve Füsun İstanbullu DİNÇER
ss. 3325-3340.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.565
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Çalışanlarının Çocuk Dostu Olmayan Davranışları
(Non-Child Friendly Behaviors of Tourism Employees)
Mehtap ÖZKAN BUZLU ve Dilek ATÇI
ss. 3341-3357.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.566
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmin COVID-19 Direnci: Bakanlık Perspektifinden Turizmde Normalleşme Faaliyetleri – I. Çeyrek
(COVID-19 Resistance of Tourism: Normalization Activities in Tourism from the Perspective of the Ministry – I. Quarter)
Çağrı ERDOĞAN ve Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN
ss. 3358-3377.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.567
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kültür Turizminin Kadın Girişimcilerin Yaptıkları Yeniliklere Etkisi: Boğatepe Köyü’nün Örnek Vaka Analizi ile İncelenmesi
(The Impact of Cultural Tourism on the Innovations of Women Entrepreneurs: Investigation of Boğatepe Village by Case Study Analysis)
Aytaç TOPTAŞ
ss. 3378-3391.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.568
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyonlarda Mültecilere Yönelik Algıların Davranışsal Niyete Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research to Determine the Effect of Perceptions of Refugees on Behavioral Intent in Destinations)
Metin SÜRME ve Ahmet TAN
ss. 3392-3410.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.569
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yöre Halkının Geleneksel Gıda Tüketim Eğilimi: Rize Örneği
(Traditional Food Consumption Tendency of Local People: The Case of Rize)
Burhan BAŞARAN
ss. 3411-3427.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.570
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Mükemmeliyetçiliğin Problem Çözme Becerisine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama
(The Mediating Role of Emotional Intelligence in The Impact of Perfectionism on Problem Solving Skills: An Application for Tourist Guides)
Ezgi KIRICI TEKELİ ve Aziz Gökhan ÖZKOÇ
ss. 3428-3448.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.571
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi
(Comparison of Galata Tower and Kız Tower in the Context of Myth Tourism)
İsmail KIZILIRMAK ve Evren GÜMÜŞ
ss. 3449-3464.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.572
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Sektöründe Veri Madenciliği
(Data Mining in Tourism Sector)
Şeyma BOZKURT UZAN ve Mehmet Ömer ÖZÜÇAĞLIYAN
ss. 3465-3485.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.573
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Kayak Sporu ve Uludağ Algısının Tarihsel Temelleri: Karlı Dağdaki Ateş Filminin Göstergebilimsel İncelemesi
(Historical Basis of the Perceptions towards Ski Sports and Uludağ in Turkey: Semiotic Analysis of the film Fire on the Snowy Mountain)
Savaş EVREN
ss. 3486-3507.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.574
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Geçmişten Günümüze Adapazarı Islama Köftesi ve Kızılcık Şırasının Kültürel Değerlerimiz Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
(Examining the Effect of Adapazarı Wetting Meatball and Cranberry Must on Our Cultural Values from Past to Present)
Ersin UĞURKAN
ss. 3508-3522.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.575
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Doğa Temelli Turizm Kapsamında Narman Peri Bacaları Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi ile İncelenmesi
(Within the Scope of Nature Based Tourism: A Study of Visitor Comments on Narman Fairy Chimneys by Content Analysis)
Ali İSKENDER
ss. 3523-3535.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.576
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği
(Community-Based Tourism from Perspectives of Local People: The Case of Yazılıkaya-Midas Valley)
Ece DOĞANTAN
ss. 3536-3549.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.577
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Turist Rehberliği Eğitim Modellerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
(A Comparative Analysis of Tour Guiding Education Models in Turkey)
Rahman TEMİZKAN ve Beybala TİMUR
ss. 3550-3569.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.578
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşletme Yeteneklerine Göre Rekabet Strateji ve Davranışlarının Farklılaşması: Turist Rehberi Çalıştıran “A” Grubu Seyahat Acentelerinde Bir Araştırma
(Differentiation of Competitive Strategy and Behaviors According to Firm’s Capabilities: A Research in “A” Group Travel Agents that Employed Tourist Guides)
Eda Rukiye DÖNBAK
ss. 3570-3590.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.579
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Markalaşmasında Logo ve Amblemler: Ardahan Kent Örneği
(Logos and Emblems in Destination Branding: A Sample of Ardahan)
Binali KILIÇ
ss. 3591-3611.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.580
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Farkındalığı Yaratmada Eğitimin Etkisi: Çorum İli Uygulaması
(The Effect of Education on Creating Tourism Awareness: Çorum Province Application)
Habib AKDOĞAN ve Ela HİÇYORULMAZ
ss. 3612-3631.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.581
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turistik Seyahatlerde Unutulmaz Yemek Deneyiminin Davranışsal Niyete Etkisi: Gaziantep Örneği
(The Effect of Memorable Food Experience on Behavioral Intention in Touristic Travel: Sample of Gaziantep)
Emrah KESKİN, Nevres SEZEN ve Tuğba DAĞ
ss. 3632-3648.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.582
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Marka Aşkı, Marka Sadakati ve Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkisi: THY Örneği
(The Relation of Brand Love, Brand Loyalty and Word of Mouth: The Case of Turkish Airlines)
Hayriye HALİTOĞULLARI ve Nuray TETİK DİNÇ
ss. 3649-3667.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.583
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
COVID-19 Salgını Sonrası Yükselen Trend Kırsal Turizm: Zile Örneği
(Rising Trend Rural Tourism After the COVID-19 Pandemic: Case of Zile)
Emin ARSLAN ve Hakan KENDİR
ss. 3668-3683.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.584
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Genç Turistlerin Destinasyon Tercihleri ve Tavsiye etme Niyetlerinin İncelenmesi: İstanbul Örneği
(Investigation of Destination Preferences and Intentions of Young Tourists: Case of İstanbul)
İrem KARATAŞ ve Özlem ALTUN
ss. 3684-3702.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.585
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kovid-19’un (Koronavirüsün) Yerli Turist Davranışı ve Seyahat Eğilimlerine Etkileri
(Domestic Tourist Behavior of Covid-19 (Coronavirus) and Effects on Travel Trends)
Melih KABADAYI ve Nazlı KARDEŞ
ss. 3703-3719.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.586
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Rehberliği Öğretimi Kalite Ölçeği Geliştirilmesi
(Development of a Tourist Guide Education Quality Scale)
Saadet Pınar TEMİZKAN ve Bircan ERGÜN
ss. 3720-3739.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.587
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Hijyen Restoranlar İçin Hala Bir Şikâyet Nedeni mi? Mersin’deki Alakart Restoranlara Yönelik Çevrimiçi Müşteri Şikâyetleri Üzerinden Bir Araştırma
(Does Hygiene Still a Reason For Complain at the Restaurants? A Research through Online Customer Complaints on the A La Carte Restaurants in Mersin)
Ozan GÜLER ve Fatma YAYLA
ss. 3740-3753.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.588
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Tip 1 Diyabetli Bireylerin Yiyecek İçecek İşletmelerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Expectations of Individuals with Type 1 Diabetes from Food and Beverage Companies)
Ahmet Selçuk GÜRKAN ve Şevki ULEMA
ss. 3754-3768.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.589
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinin Tavsiye Edilmesini Etkileyen Hizmetlerin Belirlenmesi: Alanya’da Bir Araştırma
(Determining the Services That Are Affective on Recommendations of Accommodation Enterprises: A Study in Alanya)
Seden DOĞAN, Murat Alper BAŞARAN ve Kemal KANTARCI
ss. 3769-3784.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.590
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Seyahat Acenteleri Gözüyle Batı Karadeniz’de Destinasyon Sıralaması: Fuzzy Topsis Yöntemi
(Destination Sorting by The Travel Agencies Perspective in Western Blacksea: Fuzzy Topsis Method)
Nalan ALBUZ, Hasan KÖŞKER ve Zeynep KURTULAY
ss. 3785-3807.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.591
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmeleri Çalışanlarının Algıladıkları Otantik Liderlik Davranışının Psikolojik Sözleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği
(The Effect of the Authentic Leadership Behavior Perceived by the Employees of Hotel Business on Psychological Contract and the Intention to Leave: Antalya Sample)
Manolya GÜLER ve Hasan CİNNİOĞLU
ss. 3808-3824.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.592
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kültür ve İnanç Turizmi Kapsamında Ziyaretçilerin Seyahat Profillerinin İncelenmesi: Sille Örneği
(Examination of Travel Profiles of Visitors within the Scope of Culture and Faith Tourism: The Example of Sille)
Münevver ÇİÇEKDAĞI
ss. 3825-3841.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.593
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İş Yerinde Cinsel Taciz ile İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkileri: Kadın Mutfak Çalışanları Örneği
(The Relationships of Sexual Harassment at the Workplace, Job Satisfaction and Turnover Intention: The Example of Female Kitchen Workers)
Hilal ÖZ, Beril DÖNMEZ ve Gürkan AKDAĞ
ss. 3842-3854.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.594
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Festival Algısı ve Memnuniyet Üzerine Bir Araştırma: Adana ve Antalya Film Festivali Örneği
(An Investigation on Festival Perception and Satisfaction: The Case of Adana and Antalya Film Festival)
Aylin AKTAŞ ALAN ve Gaye KIZILCALIOĞLU
ss. 3855-3872.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.595
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Eskişehir’in İlinde İnanç Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme: Odunpazarı Örneği
(An Evaluation on Faith Tourism in Eskişehir Province: The Case of Odunpazarı)
Elif ŞENEL ve İlker KILIÇ
ss. 3873-3886.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.596
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin Turizm İşletmelerindeki Etik Problemlere Yönelik Algılamaları
(The Perceptions of Associate Degree Students of Tourism and Hotel Management Department about the Ethical Problems in Tourism Establishments)
Samet ÇEVİK ve Semih SARIİPEK
ss. 3887-3908.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.597
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Arz Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Turist Motivasyonlarının Rolü
(The Role of Tourist Motivation in The Evaluation of Turkey’s Gastronomy Tourism Supply Resource)
Merve IŞKIN ve Mehmet SARIIŞIK
ss. 3909-3930.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.598
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Duyusal Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Tatmini ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Üzerine Etkisi
(The Effect of Sensory Marketing Applications on Customer Satisfaction and Electronic Wordof-Mouth)
Ahu YAZICI AYYILDIZ
ss. 3931-3948.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.599
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
X, Y ve Z Kuşağı Tüketicilerin Kahve Dükkanlarını Tercih Etme Alışkanlıklarının İncelenmesi
(Investigation of X, Y and Z Generation Consumers Habits of Choosing Coffee Shops)
Mehmet Selman BAYINDIR, Bahar BAYINDIR ve Sibel ÖNÇEL
ss. 3949-3963.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.600
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Müzelerde Çocuklara Yönelik Uygulamaların Ziyaretçi Deneyimi Kapsamında Değerlendirilmesi: Sivas Arkeoloji Müzesi
(Evaluation of Applications for Children in the Museums within the Scope of Visitor Experience)
Yurdanur YUMUK ve Cenk Murat KOÇOĞLU
ss. 3964-3975.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.601
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Algılanan Hizmet Kalitesinin Algılanan Değer ve Davranışsal Niyet Üzerine Etkisi
(The Effect of Perceived Service Quality on Perceived Value and Behavioral Intention)
Tuğrul AYYILDIZ
ss. 3976-3997.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.602
 Özet
 Tam Metin